Tallinna Eriarstikeskus OÜ andmekaitsetingimused

Tallinna Eriarstikeskus OÜ  (registrikood 12809632 ), aadress Linnamäe tee 3, Harju maakond 13912 (edaspidi “Tallinna Eriarstikeskus”, TEK” või „meie“). Tallinna Eriarstikeskuses osutame erinevaid tervishoiuteenuseid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel, väljastame erinevaid tervisetõendeid, retsepte, saatekirju ning osutame muid teenuseid kooskõlas kehtiva õigusega, meie teenuste loetelu on toodud veebilehel. Seoses teenuste osutamisega töötleb Tallinna Eriarstikeskus isikuandmeid.

Isikuandmeteks on kõik andmed, mis võimaldavad isiku tuvastamist, olenemata sellest, millises vormis või kujul andmed kajastuvad, näiteks inimese nimi, aadress, kontaktandmed, isikukood. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliigilised isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese terviseandmed.

Tallinna Eriarstikeskusel on seadusest tulenev kohustus kaitsta patsientide, klientide ja töötajate privaatsust. Sellest lähtuvalt kirjeldatakse käesolevates andmekaitsetingimustes põhimõtteid, mis käsitlevad eelnevalt nimetatud huvigruppide andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, saate meiega ühendust võtta. 

Tallinna Eriarstikeskus võib käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt muuta. Ajakohased isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud TEKi veebilehel.

MÕISTED

 1. „GDPR“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
 2. „Kehtiv õigus” Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikuandmete kaitse seadus, ravimiseadus, ravikindlustusseadus, tervishoiuteenuste osutamist reguleerivad õigusaktid.
 3. „Patsient“, “klient”, või „andmesubjekt“ Füüsiline isik, kes pöördub Tallinna Eriarstikeskusesse teenuse saamiseks
 4. „Isikuandmed“ Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmed on näiteks teie nimi, isikukood, e-postiaadress, andmed terviseseisundi kohta.
 5. „TöötlemineIsikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
 6. „Vastutav Töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete isikuandmete töötlemise tingimuste tähenduses on Kliendi Isikuandmete Vastutav Töötleja Tallinna Eriarstikeskus
 7. „Volitatud TöötlejaFüüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Siinkohal näiteks telefoni kõnekeskus programm, patsiendi kommunikatsiooniplatvorm, või TEK ise kui Teile osutatud teenuse eest tasub Teie ravikindlustuse kindlustusandja. 

ÜLDSÄTTED

 1. Isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad, kui pöördute TEKi poole teenuse saamiseks.
 2. Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad TEKi Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid.
 3. TEK on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest (Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, Ravikindlustusseadus, Ravimiseadus, Tervise infosüsteemi põhimäärus) õigus ning kohustus töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid.
 4. Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmeid töödeldakse Töölepingu seaduse alusel.

 

MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

 1. Tallinna Eriarstikeskus töötleb Patsientide Isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel kehtiva õiguse alusel.
 2. Kui pöördute meie poole tervishoiuteenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teile konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või teenuse osutamise ettevalmistamiseks. Edastades meile oma isikuandmed, olete ühtlasi andnud loa nende töötlemiseks. Sellisel juhul Töötleme Teie Isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja Teie tellitud tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. Tervishoiuteenuse broneerimise ja osutamise eesmärgil töötleme Teie tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi, isikukood, aadress ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas terviseandmeid. Kogume teie andmeid sh tervishoiuteenusega seotud riiklikest registritest nagu näiteks Digilugu, Haigekassa ravikindlustuse andmekogu, jne. Terviseandmete koosseis, mida me konkreetsel juhul Töötleme, sõltub osutatavast tervishoiuteenusest. Kui olete kokkulepitud visiidiaja tühistanud võib Tallinna Eriarstikeskus juba olnud Teie isikuandmeid töödelnud, et et visiiti broneerida ja visiidiks kohaselt ette valmistuda. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud tervishoiuteenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Tallinna Eriarstikeskus ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses, mis on lubatud ja kohustatud kehtiva õiguse alusel.
 3. Kui pöördute Tallinna Eriarstikeskusesse tervishoiuteenuse saamiseks oma kindlustusandja suunamisel töötleme Teie isikuandmeid tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või tervishoiuteenuse osutamise ettevalmistamiseks, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Teie tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi, aadress ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke terviseandmeid. Kui olete kokkulepitud visiidiaja tühistanud võib Tallinna Eriarstikeskus juba olnud Teie isikuandmeid töödelnud, et visiiti broneerida ning visiidiks kohaselt ette valmistuda. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Tallinna Eriarstikeskus võib edasta Teie Isikuandmeid ja Teie terviseandmeid Teie kindlustusandjale lubatud kehtiva õiguse alusel, näiteks võime edastada Teie kindlustusele raviarve, vastavalt Teie ja Teie kindlustusandja vahelisele kokkuleppele.
 4. Patsiendi rahulolu analüüsimise ja hindamise eesmärgil on TEKil õigus küsida osutatud teenuste kohta Teie tagasisidet. Kui patsient on alaealine, küsitakse tagasisidet tema vanemalt või eestkostjalt.
 5. Teil õigus meile antud Isikuandmete Töötlemise nõusolek igal ajal tagasi võtta.

 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE

 1. Me ei edasta Teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades.
 2. Tallinna Eriarstikeskusel on kehtiva õiguse alusel õigus kasutada Isikuandmete töötlemisel Volitatud Töötlejaid, kes võivad Patsientide Isikuandmeid Töödelda. Meie Volitatud Töötlejad on võtnud kohustuse Töödelda Isikuandmeid kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja kehtiva õigusega. Volitatud töötlejate alla liigituvad, kuid mitte ainult, meie IT-partnereid (erinevad serveriteenuste osutajad, IT tugiteenuse osutajad, sideteenuse osutajad, muud infotehnoloogia teenuse pakkujad), turunduspartnerid, raamatupidamisteenuse ja makseteenuste osutajaid, tervishoiuteenust osutavad asutused ja muud teenuseosutajad või koostööpartnerid.
 3. Teile tervishoiuteenuse osutamisel Tallinna Eriarstikeskus edastab ja/või võtab vastu Teie terviseandmed e-tervise patsiendiportaali infosüsteemi, mis asub veebilehel https://id.digilugu.ee/. Samuti võime vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel retseptikeskuse kaudu. Patsiendiportaali ja Retseptikeskuse vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi „Tehik“) (registrikood 70009770), küsimuste korral võite ühendust võtta Tehiku kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.
 4. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võib Tallinna Eriarstikeskus vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel pildipanga kaudu, mille vastutav töötleja on Sihtasutus Eesti Tervishoiu Pildipank (registrikood 90007945), kui see on vajalik Teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Pildipangaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 5331 8888 või e-posti aadressi abi@pildipank.ee
 5. Teile tervishoiuteenuse osutamisel seoses mootorsõiduki juhi tervisetõendi väljastamisega, võime Teie terviseandmeid (tervisetõendi) edastada Maanteeameti digitaalsesse keskkonda, mille vastutav töötleja on Maanteeamet (registrikood 70001490).Maanteeameti poolt andmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda Maanteeameti poole telefonil +372 620 1200 või e-posti aadressil info@mnt.ee
 6. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime edastada Teie raviandmeid Tervisekassale (Tervisekassa, registrikood 74000091) kui Teie raviarve tasub osaliselt või tervikuna Tervisekassa ravikindlustusvahenditest. Tervisekassaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta telefonil +372 669 6630 või e-posti aadressil info@tervisekassa.ee.
 7. Tallinna Eriarstikeskus kehtiva õiguse järgi on kohustatud isikuandmeid edastama, näiteks kohtutele või politseile. Samuti on isikuandmete edastamine kohustuslik kindlustustegevuse seaduse alusel kindlustusandja poolt tehtud päringuga seoses. Kõikidel juhtudel järgime kõiki isikuandmete töötlemisel kohalduvaid põhimõtteid, sh minimaalsuse põhimõtet.

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

 1. Me ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja sotsiaalministri määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ alusel säilitame ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid, sh saatekirju, analüüside vastuseid jms, reeglina 30 aastat patsiendile osutatud teenuse andmete kinnitamisest. Patsientide ja klientide tervisekaarte ja rasedakaarte säilitame 110 aastat alates patsiendi või kliendi sünnist.
 2. Tallinna Eriarstikeskusele saadetud kirju ja raamatupidamisdokumente säilitame raamatupidamisseaduse alusel 7 aastat.
 3. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja sotsiaalministri määruse „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ alusel säilitame infosüsteemi logisid 5 aastat.
 4. Teiega lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 5 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist.
 5. Patsiendi rahulolu hindamiseks kogutud tagasisidet säilitame 3 aastat alates tagasiside saamisest.

 

KÜPSISED

 1. Tallinna Eriarstikeskuse veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Teie seadmesse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Teie jälgimiseks või tuvastamiseks. Käesolev peatükk selgitab meie küpsiste kasutamise poliitikat.
 2. Tallinna Eriarstikeskus kasutab, kuid mitte alaliselt, Meta ja Google küpsiseid, et jälgida teavitustele reageerimist. Küpsiseid säilitatakse 180 päeva.
  1. “_fbp”: kasutame, et eristada ja järgida unikaalseid isikuid, kes on meie teavitust näinud.
  2. “_fbc”: kasutame ainult siis, kui klient jõuab meie kodulehele läbi teavituse peale vajutamise. 
  3. ‘NID’ : kasutame, et näidata Google teavitusi isikutele, kellel ei ole Google kontot.
 1. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

 

TEIE ÕIGUSED

 1. Teil on Isikuandmete Töötlemisel õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud, paluda nende andmete parandamist, kustutamist, esitada endapoolseid vastuväiteid või paluda töötlemise piiramist eeldusel, et see ei lähe vastuollu Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega. Teil on õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi, teil on õigus andmete ülekantavusele ja õigus esitada kaebus.
 2. Punktis 7.1 loetletud õigused seoses Isikuandmete Töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või TEKi juriidilised kohustused piirata Teie õigusi. Isikuandmeid ei väljastata juhtudel nagu, kuid mitte ainult, kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadust, takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist, raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses või ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
 3. Taotlusi saate esitada meie üksuste registratuuris või saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile info@eriarstikeskus.ee. Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult isikukoodile. Teie andmete turvalisuse huvides sellistele taotlustele vastamiseks Teie andmeid telefoni teel ei väljastata.
 4. TEK-il on õigus küsida mõistlikku teenustasu päringule vastamise eest eeldusel, et päringule vastamisega kaasneb ebamõistlikult palju tööd või rahalisi kulutusi, näiteks originaaldokumentidest koopiate tegemisega, haiguslugudega seotud info läbivaatamisega jne

 

ISIKUANDMETE TURVALISUS

 1. Tallinna Eriarstikeskus kohustub tagama Isikuandmete Töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Rakendame Isikuandmete Töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

 

KONTAKT

 1. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie asutuse andmekaitsespetsialisti poole aadressil info@eriarstikeskus.ee, aadress: Linnamäe tee 3, 13912 Tallinn.
 2. Vastutav töötleja on Tallinna Eriarstikeskus OÜ, reg kood 12809632, aadress Linnamäe tee 3, 13912 Tallinn, e-post: info@eriarstikeskus.ee, veebilehe aadress www.eriarstikeskus.ee., telefon 608 2218.
 3. Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas Tallinna Eriarstikeskus OÜ andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info@aki.ee).

 

Meie arstid ja spetsialistid

Dr Vadim Brjalin

Gastroenteroloog

Dr Külli Erlang

Naistearst

Svetlana Kinderova

Jalaravi- ja diabeediõde

Dr Karol Kocys

Radioloog

Dr Kristina Kuhi

Naistearst, mammoloog

Ethel Kurm

Ämmaemand

Dr Marie Mõttus

Naistearst

Dr Külli Paasik

Dermatoveneroloog

Dr Lee Padrik

Naistearst

Dr Kadri Palo

Naistearst

Dr Maksim Sergejev

Üldkirurg, Proktoloog

Dr Alesja Serova

Naistearst

Dr Annely Toews

Kardioloog

Dr Olesja Vellend

Naistearst