Tallinna Eriarstikeskus OÜ andmekaitsetingimused

Isikuandmeteks on kõik andmed, mis võimaldavad isiku tuvastamist, olenemata sellest, millises vormis või kujul andmed kajastuvad, näiteks inimese nimi, aadress, kontaktandmed, isikukood. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliigilised isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese terviseandmed.

Tallinna Eriarstikeskusel (edaspidi TEK) on seadusest tulenev kohustus kaitsta patsientide, klientide ja töötajate privaatsust. Sellest lähtuvalt kirjeldatakse käesolevates andmekaitsetingimustes põhimõtteid, mis käsitlevad eelnevalt nimetatud huvigruppide andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 1. TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

1.1 TEK on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest (Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, Ravikindlustusseadus, Ravimiseadus, Tervise infosüsteemi põhimäärus) õigus ning kohustus töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid.

1.2 Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmeid töödeldakse Töölepingu seaduse alusel.

 1. ANDMETE TURVALISUS

2.1 TEK infosüsteemides hoitavate andmete turvalisuse tagamiseks on kehtestatud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Turvalisus- ja privaatsuspoliitikat vaadatakse perioodiliselt üle ja täiendatakse vastavalt vajadusele. Andmetele on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

2.2 TEK veebilehel www.eriarstikeskus.ee rakendatakse vajalikke meetmeid, et kaitsta kogutud isikuandmete konfidentsiaalsust, terviklust, ja käideldavust. Veebilehtedel on kasutusel ajakohastatud SSL sertifikaat, mis võimaldab avalikus internetis privaatse krüpteeritud sidekanali kasutamist (HTTPS), mille abil andmed edastatakse konfidentsiaalsete ja terviklikena

 1. ISIKUANDMETE KAITSE

3.1. TEK rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) patsientide, klientide ja töötajate isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

3.2. Isikuandmeid kogutakse järgnevatest allikatest:

 • Kliendilt/patsiendilt/töötajalt;
 • Tervishoiuteenusega seotud riiklikest registritest: Digilugu, Haigekassa ravikindlustuse andmekogu, jne.

3.3. Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • pöördute Tallinna Eriarstikeskusesse ambulatoorsele vastuvõtule;
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks;
 • soovite oma ravidokumentide väljastamist;
 • saadate meile kirja või järelepärimise
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja;
 • kandideerite meile tööle või olete meiega töösuhtes töö- või võlaõigusliku lepingu alusel;
 • broneerite aja (digi)registratuuris, kodulehe kaudu, telefoni või e-posti teel;
 • kasutate telemeditsiini võimalust;
 • koostame ja analüüsime asutuse tervishoiu- ja teenuste osutamise statistikat.

3.4. Edastades meile oma isikuandmed, olete ühtlasi andnud loa nende töötlemiseks.

 1. ANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

4.1 TEK võib avaldada Teie isikuandmeid:

 • seadusest tuleneva õigusliku aluse esinemisel– nt Eesti Haigekassa, riikliku järelvalve asutus, politsei, kohus, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms.
 • oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks – nt pettuse kahtluse korral;
 • kolmandatele osapooltele, kellega koostöö on vajalik TEK teenuste osutamiseks (IT-ettevõte, raamatupidamisteenuste osutaja, teised tervishoiuteenuse osutajad (uuringud, analüüsid, anesteesia jm)).
 1. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE

5.1 Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud, paluda nende andmete parandamist, kustutamist, esitada endapoolseid vastuväiteid või paluda töötlemise piiramist eeldusel, et see ei lähe vastuollu Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega. Taotlusi saate esitada meie üksuste registratuuris või saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile info@eriarstikeskus.ee. Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult isikukoodile. Teie andmete turvalisuse huvides sellistele taotlustele vastamiseks Teie andmeid telefoni teel ei väljastata.

5.2. TEK-il on õigus küsida mõistlikku teenustasu päringule vastamise eest eeldusel, et päringule vastamisega kaasneb ebamõistlikult palju tööd või rahalisi kulutusi, näiteks originaaldokumentidest koopiate tegemisega, haiguslugudega seotud info läbitöötamisega jne.

5.2. Isikuandmeid ei väljastata, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadust;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
 1. ANDMETE SÄILITAMINE

6.1. Isikuandmete säilitamise tähtajad:
Patsientide ja klientide tervisekaarte, rasedakaarte säilitame 110 aastat alates patsiendi või kliendi sünnist.
Haigusloo juurde kuuluvaid saatekirju, õenduslugusid, analüüsivastuseid jms säilitame 30 aastat peale haigusloo lõppu (alus – sotsiaalministri määrus nr 56).
Tööle kandideerijate puhul, kellega töösuhet ei sõlmita, säilitame CV-sid üks aasta alates äraütlevast otsusest (alus – võrdse kohtlemise seadus).
Töötajate töölepinguid säilitame 10 aasta vältel peale töölepingu lõppemist.
Tallinna Eriarstikeskus OÜ-le saadetud kirju ja raamatupidamisdokumente säilitame 7 aastat.

 1. ÕIGUSE KAITSE JA KONTAKTANDMED

7.1. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie asutuse andmekaitsespetsialisti poole. Tallinna Eriarstikeskus OÜ andmekaitsespetsialist on Anna Padrik, e-post: andmekaitse@eriarstikeskus.ee, aadress: Linnamäe tee 3, 13912 Tallinn.

7.2. Vastutav töötleja on Tallinna Eriarstikeskus OÜ, reg kood 12809632, aadress Linnamäe tee 3, 13912 Tallinn, e-post: info@eriarstikeskus.ee, veebilehe aadress www.eriarstikeskus.ee., telefon 608 2218.

7.3. Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas Tallinna Eriarstikeskus OÜ andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info@aki.ee).

Tallinna Eriarstikeskus OÜ teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgib andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Meie arstid ja spetsialistid

Dr Vadim Brjalin

Gastroenteroloog

Dr Külli Erlang

Naistearst

Dr Toomas Kariis

Gastroenteroloog

Svetlana Kinderova

Jalaravi- ja diabeediõde

Dr Kristina Kuhi

Naistearst, mammoloog

Dr Külli Paasik

Dermatoveneroloog

Dr Lee Padrik

Naistearst

Dr Kadri Palo

Naistearst

Dr Elo Sein

Silmaarst

Dr Maksim Sergejev

Üldkirurg, Proktoloog

Dr Annely Toews

Kardioloog

Dr Olesja Vellend

Naistearst