OÜ Tallinna Eriarstikeskuse kaebuste, ettepanekute ja küsimuste lahendamise kord

Kaebuste lahendamise korra eesmärk on kaebuste ja ettepanekute võimalikult kiire läbivaatamine ja lahendamine.

OÜ Tallinna Eriarstikeskuse poole on kaebuse või ettepanekuga võimalik pöörduda kõigil, kellele on kliinikus osutatud tervishoiuteenust. Samuti võivad kliiniku poole pöörduda patsientide eestkostjad või patsientide esindajad, kellel on selleks vastav kirjalik volitus. Kaebuse või ettepaneku avaldamise õigus on ka neil, kes on soovinud saada tervishoiuteenust, kuid probleem on tekkinud juba enne teenuse osutamist.

Kaebuse saab esitada kirjalikult paberkandjal registratuuri või e-kirjaga aadressil info@eriarstikeskus.ee. Kirjaliku avalduse võib esitada vabas vormis. Avaldus peab sisaldama avaldaja nime, isikukoodi, aadressi, kontaktandmeid, avalduse aluseks olevaid asjaolusid ning tagasiside saamise vormi (nt posti, e-kirja või telefoni teel). Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei menetleta.

Kaebustes või ettepanekutes sisalduvaid delikaatseid isikuandmeid, sh patsientide terviseandmeid käsitletakse lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest, st kõrvalisi ega kolmandaid isikuid ei kaasata/ei teavitata, va. juhul, kui seda nõuab konkreetne kaebuse lahendamine. Sellisel juhul kooskõlastatakse andmete kasutamine patsiendi või tema esindajaga.

Suuliselt võib kaebuse esitada eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ja probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist. Suulisi kaebusi ei registreerita.

Kõik saabunud kirjalikud avaldused registreeritakse ning säilitatakse koos kliiniku poolse vastusega Tallinna Eriarstikeskuse juhatuse poolt.

Kliinikule laekunud avaldus vaadatakse läbi ning vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 20 päeva jooksul alates selle laekumise kuupäevast.

Avaldustele vastamise ja kaebuste ning ettepanekute lahendamise eest vastutab OÜ Tallinna Eriarstikeskus juhatus.

Vastuskirjaga mitte nõustumisel või hilisemate pretensioonide korral on avaldajal õigus pöörduda oma kaebuse või ettepaneku lahendamiseks järgnevate institutsioonide poole:

Eesti Haigekassa
info@haigekassa.ee
16363 / +372 669 6630

Harju Maavalitsus
info@harju.maavalitsus.ee
+372 611 8640

Terviseamet
kesk@terviseamet.ee
+372 694 3500

Kui kaebus ei leia rahuldavat lahendust eeltoodud institutsioonide poolt, on kaebuse esitajal õigus pöörduda lahenduse leidmiseks kohtu poole.

 

Meie arstid ja spetsialistid

Dr Külli Erlang

Naistearst

Svetlana Kinderova

Jalaravi- ja diabeediõde

Dr Karol Kocys

Radioloog

Dr Kristina Kuhi

Naistearst, mammoloog

Ethel Kurm

Ämmaemand

Dr Marie Mõttus

Naistearst

Dr Külli Paasik

Dermatoveneroloog

Dr Lee Padrik

Naistearst

Dr Kadri Palo

Naistearst

Dr Maksim Sergejev

Üldkirurg, Proktoloog

Dr Alesja Serova

Naistearst

Dr Annely Toews

Kardioloog

Dr Olesja Vellend

Naistearst